Privacybeleid

Mint Thuiszorg legt in het kader van haar dienstverlening gegevens van betrokkenen vast. Middels dit privacybeleid informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Mint Thuiszorg.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
Mint Thuiszorg verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van gerichte informatie, het uitvoeren van diverse interne en externe regelingen zoals de klachtenregeling, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website, dit alles ter verbetering van onze dienstverlening.

Bescherming van uw gegevens
Mint Thuiszorg is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van de website van groot belang is. Mint Thuiszorg respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd om misbruik te voorkomen. Wij gebruiken uw gegevens nadrukkelijk om u (beter) van dienst te zijn en de hulp zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Mochten we de gegevens niet meer nodig hebben en/of gebruiken, zullen we deze onmiddellijk en veilig vernietigen. Mint Thuiszorg houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verstrekking van gegevens aan derden
Mint Thuiszorg zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en/of verkopen. Uitzondering hierop zijn de overige zorgprofessionals of eventueel de zorginstanties die als belanghebbenden betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening en waarvan wij zeker weten dat het noodzakelijk is om de gegevens aan hun te verstrekken. Als dit het geval is, nemen wij te allen tijde contact met u op om zodoende toestemming te vragen voor de verstrekking van de gegevens aan derden.

Hyperlinks naar andere websites
Op onze website treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar informatieve websites van derden. Mint Thuiszorg kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de betreffende website.

Meldplicht datalekken
De meldplicht datalekken geldt in Nederland al sinds 2016. Onder de nieuwe Europese privacywet die sinds 25 mei 2018 geldt, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), blijft de meldplicht datalekken bestaan. De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u het online contactformulier invullen en verzenden of direct een e-mail naar ons verzenden op info@mintzorg.nl.

Toekomstige wijzigingen
Mint Thuiszorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 22 februari 2019