Melding incidenten

Ik wil een incident (veilig) melden
Heeft u een incident waargenomen, waarbij een cliënt of een zorgverlener van Mint Thuiszorg bij betrokken is, dan willen we u verzoeken om dringend een melding aan ons te doen. U kunt de melding anoniem doen door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Mocht u ons persoonlijk willen spreken over het incident kunt u ons tijdens kantoortijden bellen voor een afspraak. Wij zullen uw melding te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

Meldcode Huiselijk Geweld
Elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Onze organisatie is aangesloten bij de meldcode huiselijk geweld (“Veilig Thuis”) van Gemeente Rotterdam en legt periodiek verantwoording af over de eventuele gebeurtenissen/meldingen (monitor). Wij hebben deze meldcode ingevoerd binnen onze organisatie en verankerd in het organisatiebeleid. Neem onmiddellijk contact met ons op als u vermoeden/signalen heeft van huiselijk geweld in uw omgeving. In onderling overleg zullen wij de noodzakelijke actie(s) ondernemen. De meldcode kent 5 stappen om een weloverwogen melding van huiselijk geweld te kunnen doen.

Stappenplan van de meldcode
Stap 1: Leg signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten feitelijk vast. Vermeld nadrukkelijk hypothesen en veronderstellingen. Maak vervolgaantekeningen als deze later worden bevestigd of ontkracht. Vermeld de bron als informatie van derden wordt vastgelegd. Raadpleeg de signaleringskaart van de meldcode om die als hulpmiddel te gebruiken in geval van een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stap 2: Bespreek de signalen met een deskundige collega of binnen het interne overleg van uw instelling. Komt u er niet uit? Vraag dan advies aan Veilig Thuis.

Stap 3: Uw instelling gaat eerst met de cliënt en/of zijn of haar ouders in gesprek. Openheid naar de cliënt (of bij kindermishandeling: naar de ouders van het kind) is belangrijk. Sla die stap alleen over als u vreest voor de veiligheid van de cliënt of die van uw eigen medewerkers. Of wanneer de cliënt na het gesprek het contact met u zal verbreken. Of dat de cliënt met zijn/haar ouders niet meer naar de instelling zal komen.

Stap 4: Met de signalen, het ingewonnen advies of het gesprek met de cliënt weegt u het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling af. Betrek daarbij ook de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Ook geldt  dat er volgens het afwegingskader van de betreffende beroepsgroep moet worden gewogen of er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid.

Stap 5: Als er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid is het noodzakelijk dat u een melding doet bij “Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond”. Door een melding komt alle informatie bij elkaar en kunnen de verschillende acties op elkaar worden afgestemd. Bespreek uw melding vooraf met de cliënt of ouders. Sluit aan bij feiten en gebeurtenissen en geef het aan als de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is.